GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


14.Devlet Fotoğraf Yarışması Şartnamesi 2010

AMAÇ

Türk Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamımıza seviye ve canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Devlet Fotoğraf Yarışması”nın ondördüncüsü düzenlenmiştir.

 

KONU

1. Anadolu’da insan ve yaşam

2. Anadolu’da doğal hayat

3. Anadolu’da tarihi yapılar

4. Deneysel çalışmalar

 

KATILIM ŞARTLARI

• Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlığı bulunanlar dışında, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, yaşayan tüm sanatçılara açıktır.

• Fotoğraflar, sayısal ortama kayıtlı olarak gönderilecektir.

• Yarışmaya her kategoride en fazla üç eser gönderilebilir.

• Katılımcı, daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserleriyle katılabilir.

• Yarışmaya gönderilen eserler, bir CD/DVD’de, uzun kenarı en fazla 100 cm, kısa kenarı 70 cm'yi geçmeyecek şekilde 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak gönderilecektir.

• Eserlerin kaydedildiği CD/DVD’de her kategori için bir dosya oluşturulacak ve fotoğraflar şartnamede belirtilen sıra numarası verilerek ait oldukları dosya içine kaydedilecektir.

• CD/DVD’lerin üzerine en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Örnek(AS5379) CD/DVD’ ye kayıt edilen fotoğraflara, katılımcı kesinlikle kendi ismini yazmayacak, yalnız rumuz ve sıra numarası yazacaktır.

• CD/DVD’ler bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece RUMUZ yazılmalıdır. Katılım formu eksiksiz doldurularak başka bir zarfa konmalı, zarf kapatılmalı ve üzerine yine yalnızca rumuz yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanan gönderim ambalajına konarak gönderilmelidir.

• Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD’deki dosyada belirtilmelidir.

• CD/DVD’lerin posta ya da kargo ile gönderimi sırasında zarar görmemesi için sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi gerekmektedir. Gönderim sırasında doğabilecek zararlardan Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

• Katılımcılar formları eksiksiz olarak doldurup imzalayarak göndereceklerdir.

• Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü yaklaşımı/yorumu kullanmakta serbesttirler.

• Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve Katılım Formları 20 Eylül - 08 Ekim 2010 tarihleri arasında aşağıda belirtilen adrese kargo ya da posta ile gönderilmeli veya teslim makbuzu karşılığında elden teslim edilmiş olmalıdır.

• Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu değildir.

• Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan, bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

 

TOPLAMA MERKEZİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Roma Meydanı Hipodrom Cad. 06330 Hipodrom/ANKARA

Tel: 0312 384 42 00/160

 

SEÇİCİ KURUL

• 14. Devlet Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşur:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi

Prof.Dr.Adnan ATAÇ (Sanatçı) Ankara

Prof.Dr. Güler ERTAN (Sanatçı) İstanbul

Prof.Dr.Barbaros GÜRSEL (Sanatçı) İstanbul

Halim KULAKSIZ (Sanatçı) İstanbul

• Seçici Kurul üyelerinin isimleri soyadı alfabetik sırasına göre yazılmıştır.

• Seçici Kurul toplantısı için en az üç üyenin katılımı gereklidir.

• Değerlendirme toplantısı için yeterli sayıda Seçici Kurul üyesi bulunmaması halinde yeterli sayıda yedek üye çağırılabilir.

 

DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul, 2010 yılı Ekim ayı içerisinde Ankara’da toplanarak, her kategoriden ayrı ayrı 3 başarı ve 20 sergilenmeye değer eseri belirler.

 

ÖDÜLLER

14.Devlet Fotoğraf Yarışması’nda,

Başarı ödülüne değer görülecek her bir kategorideki üç eser için;

3.000.-TL ve Başarı Belgesi verilecektir.

• Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

 

TELİF HAKKI

• Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin, baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Koleksiyonuna ait olacaktır.

• Yarışma sonunda ödül alan eserler, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satın alınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

 

SERGİLEME

14. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi, 2010 yılı Kasım ayında Ankara’da açılacaktır.

 

ESERLERİN İADESİ

• Sergi bitiminden sonra Bakanlığımıza gönderilmiş olan CD/DVD’ler bir ay içerisinde sanatçılar tarafından elden geri alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan CD/CVD’ler bir komisyon tarafından imha edilecektir.

 

DİĞER

• Katılım Formları ve Şartnameler, Valiliklerden (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri), ilgili Fakülte ve Derneklerden, Bakanlığımız web sitesi www.kulturturizm.gov.tr veya www.guzelsanatlar.gov.tr adresinden de indirilebilir. Fotokopi ile de çoğaltılabilir.

• Başarı ödülü alan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca sergilenecektir.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarışmaya teslim edilen eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili doğabilecek aksaklıklarda “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Plastik Sanat Eserlerini Seçme ve Değerlendirme Kurulu”nun kararı geçerlidir.

• Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.


FORM 1 İçin Tıklayınız.

FORM 2 İçin Tıklayınız.

KATILAN TÜM SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.