GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Görevleri

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri, 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 280. Maddesinde belirtilmektedir. 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

MADDE 280 - (1) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Klasik, çağdaş ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, yurt içindeki sanat faaliyetlerinin milli kültür ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yayılmasını, milletin bu yönden bilgi sahibi olmasını sağlamak,

b) Resim ve heykel sanatları, görsel sanatlar ile geleneksel Türk süsleme sanatları koleksiyonlarını geliştirmek,

c) Güzel sanatlara ilişkin çalışmaların sosyal ve kültürel gelişme bakımından verimli olması için tedbirler almak,

ç) Orkestralar, korolar, çalgı, ses ve halk oyunları toplulukları, resim ve heykel müzeleri ile müzik müzeleri kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek,

d) Diğer ülke sanatlarının yurtiçinde tanıtılması amacıyla tedbirler almak,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.