GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


SözleşmeliSözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 8 inci Maddesi Kapsamında Görev Yapmak Üzere Sözleşmeli Sanatçı Alımı Sınav Duyurusu

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana Bursa illerinde bulunan ve aşağıda belirtilen birimde çalışmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında, 31/12/2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda yer alan birimlere, belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır.  Bu tarihten sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Bakanlıkça gerek görülen diğer kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir.

 

 

Birimi

Branş

Adet

Toplam

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası

Arp

1

2

Piyano

1

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası

Piyano

1

4

Klarinet

1

Vurmalı Çalgılar

1

Trombon (Bas)

1

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası

Keman

1

7

Viyola

1

Vurmalı Çalgılar

1

Kontrabas

1

Obua

1

Trompet

1

Viyolonsel

1

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası

Kontrabas

1

3

Klarinet

1

Keman

1

Ankara Devlet Çok Sesli Müzik Korosu

Piyano

1

1

Devlet Halk Dansları Topluluğu

(İstanbul)

Dansçı (Kadın)

11

22

Dansçı (Erkek)

11

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu (İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu)

Tulum

1

2

Kemençe

1

TOPLAM

41

 

 

 

 

 • A-GENEL ŞARTLAR:

  1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

  2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

  4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

   

 • B-ÖZEL ŞARTLAR:

Halk Dansları Topluluğu İçin;

 • 1-En az Yüksekokul (2 yıllık) veya dengi okul mezunu olmak,
 • 2-Kadınlarda en az 1.65 cm, en çok 1.80 cm, Erkeklerde en az 1.75 cm, en çok 1.95 cm boy ölçülerine sahip olmak,
 • 3-Dansçı fiziğine uygun bedensel uyum, görünüm ve esnekliğe sahip olmak, (Sınav yerinde gerekli görülen bedensel ölçümler yapılacaktır.)
 • 4-Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • 5-Ses duyma yeteneği ve ritm bilgisine, iyi bir halk dansları tekniğine, hareket dizinlerini algılama, çabuk öğrenme ve uygulama becerisi ile estetik tavra sahip olmak,
 • 6-Halk Danslarının gerektirdiği yüksek eforu gösterebilecek kadar iyi bir sağlık durumuna sahip olmak,
 • 7-Seyahat engeli bulunmamak,
 • 8-Yurtiçinde ve yurtdışında, çalıştığı kurumun kurumsal kimliğine uygun hal ve davranışlarda bulunma sorumluluğunu taşımak,
 • 9-Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.

 

Orkestralar ve Korolar için;

 • 1-Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, obua, klarinet, trompet, trombon (bas), piyano (Orkestra için), arp ve vurmalı çalgı branşları için; Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
 • 2-Tulum, kemençe, piyano (Çok Sesli Müzik Korosu için) branşları için; en az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,
 • 3-Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.

 

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya  Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden 15/11/2021-24/11/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adayların, son başvuru tarihi olan 24/11/2021 tarihi saat 23:59'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir sebepten kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun sorumluluğunda değildir.

Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr,guzelsanatlar.ktb.gov.tr  ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) internet adreslerinde duyurulacak,  adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların Sınava Giriş Belgeleri, e-Devlette belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmadan iade edilecektir.

Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

 

 • D-BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:
 • 1-Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, obua, klarinet, trompet, trombon (bas), piyano (Orkestra için), arp ve vurmalı çalgı branşları için; özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
 • 2-Tulum, kemençe, piyano (Çok Sesli Müzik Korosu için) branşları için; özel müzik öğrenimi aldığını gösteren öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,
 • 3-T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

 

E- DİĞER ÖZEL KOŞULLAR:

 • 1-Adayların sınava piyano ve vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur. Piyano branşında sınava girecekler haricinde, piyano ile eser icra edecek adayların sınava kendi piyanistleri ile gelmeleri zorunludur.
 • 2-Adayların sınava, sınavda çalacakları eserlerle ilgili repertuar listesini (10'ar adet) getirmeleri zorunludur.
 • 3-Dansçı branşında sınava girecek adayların, sınava dans etmelerine uygun kıyafet ve ayakkabılar ile gelmeleri gerekmektedir.

 

F- SINAV YERİ VE TARİHİ:

Sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre; sınav yeri, sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri www.ktb.gov.tr veguzelsanatlar.ktb.gov.tr  adreslerinde ilan edilecektir. Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (10'ar adet) ve sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday numarası sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir.

 

G- SINAV ŞEKLİ:

Sınav uygulamalı şekilde yapılacaktır. Branşlara göre aşağıdaki kriterler değerlendirilecektir.

 

Orkestra ve Korolar için;

1-Yaylı çalgılar (keman, viyola, viyolonsel, kontrabas) sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak:

a) Kendi seçecekleri bir etüt,

b) Kendi seçecekleri bir sonat, (Piyano ile)

c) Kendi seçecekleri bir konçerto, (Piyano ile) (Kontrabas için piyano şart değildir.)

d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.

2-Nefesli çalgılar (klarinet, obua, trombon(bas), trompet) sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak:

a) Kendi seçecekleri bir etüt,

b) Kendi seçecekleri bir sonat, veya konçerto veya parça (Piyano eşliğinde),

c) Gam,

d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.

 

3-Vurmalı çalgılar sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak:

a) Timpani, Glockensipiel, Xiliphon bir dereceye kadar piyano ve bütün bateri grubu çalgılarına ait kendi seçecekleri eserler,

b) Sınav komisyonunun seçeceği orkestra eserlerini deşifre etmek.

4- Arp adayları için şu eserleri başarı ile çalmak;

a) Kendi seçecekleri bir etüt,

b) Kendi seçecekleri bir sonat,

c) Kendi seçecekleri bir konçerto,

d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.

5-Piyano adayları için şu eserleri başarı ile çalmak (Orkestra);

 1. Kendi seçecekleri eseri başarı ile çalmak,
 2. İmtihan komisyonu tarafından seçilecek bir çalgıya ait orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.

6-Piyano adayları için şu eserleri başarı ile çalmak (Çok Sesli);

 1. Kendi seçecekleri eseri başarı ile çalmak,
 2. İmtihan komisyonu tarafından seçilecek bir koro eserinin piyano partisini deşifre etmek.

7- Tulum ve Kemençe branşlarında sınava giren adaylar için;

a) Kendi seçecekleri bir eseri icra etmek,

b) Sınav komisyonunun seçeceği bir eseri deşifre etmek,

c) Form ve repertuar bilgisine

    sahip olmak.

 

Halk Dansları Topluluğu için;

 • 1-Adayların gerekli görülen bedensel ölçümleri sınav yerinde yapılacaktır.
 • 2-Ses-ezgi ve ritm değerlendirmesi için aşağıdaki aşamalar uygulanacaktır.
 1. Tek ses işitme: 4 adet not: Piyanoda çalınan sesler “na” veya “a” hecesi ile tekrarlanmalıdır.
 2. Ezgi tekrarı: İkişer motiften (4 göze) oluşan bir tonal ezgi, ikişer motiften (4 göze) oluşan iki makamsal ezgi
 3. Ritm tekrarı: İkişer motiften (4 göze) oluşan 5 ritm cümlesi (2 adet 2 zamanlı ritm, 3 adet aksak ritm)
 • 3-Performans değerlendirmesi için aşağıdaki aşamalar uygulanacaktır.
 1. Adım çalışması: Adaylara 15 kişilik gruplar halinde dans atölyesinde adım çalışmaları yaptırılacaktır.
 2. Kompozisyon: Adayların her birinden, kendi belirlemiş oldukları bir kompozisyonu sergilemeleri istenecektir.
 3. Kompozisyon tekrarı: Adaylardan, komisyon tarafından belirlenmiş ve eğitmen tarafından gösterilen kompozisyonu tekrar etmeleri istenecektir.

 

H- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav komisyonu tarafından verilecek not ortalamalarının 100 üzerinden 70 tam sayıyı tutması şarttır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılır. Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak sözleşme imzalanacak olup, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak sözleşme imzalanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Kazananlar arasında eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir.

Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Sınavı kazanan adaylardan sözleşme imzalanamayan veya sözleşmesi feshedilenler olduğu takdirde yedek adaylar ile başarı sırasına göre sözleşme yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde ise bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

 

 

I- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı kazananların listesi Bakanlığımızın, www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, ayrıca, adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Genel Müdürlüğe yapılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

Halk Dansları Topluluğu için; dans çalışmalarına katılmasında sağlık açısından sakınca olmadığını belirtir, tam teşekküllü Devlet Hastanesinden, sınava başvuru başlangıç tarihinden itibaren sözleşme imzalanmak üzere davet edildiği tarihe kadar alınmış sağlık kurulu raporu sunmayan adaylar ile sözleşme imzalanmayacaktır. Bunlar yerine başarı sırasına göre yedek adaylar ile sözleşme yapılacaktır.

İlanen duyurulur.