GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Seçici Kurul Üyelerimiz

                                              ANKARA DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ MÜDÜRLÜĞÜ SEÇİCİ KURULU

                          Devlet Güzel Sanatlar Galerilerinin en az üç asil ve iki yedek üyeden oluşan Seçici Kurulu bulunur. Galeri Müdürleri Seçici Kurulun tabii üyesidir.
                           Seçici Kurul Üyeleri, sanatçılar, sanat eleştirmenleri ve plastik sanatlar alanında eğitim görmüş kişiler arasından Galeri Müdürlüklerince seçilerek, Mayıs ayının sonuna kadar Bakanlığın onayına sunulur. Seçici Kurul, Bakanlığın onayından sonra kesinlik kazanır ve çalışmalara başlar. Seçici Kurul üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında başkan seçer. Seçici Kurulun görev süresi bir yıldır.
                          Seçici Kurul, her yıl sergi dönemi içinde düzenli aralıklarla en az beş olağan toplantı yapar. Bu toplantılarda Bakanlıkça öngörülen resmi, nitelikli düzenlemeler hariç, sergi açma isteklerini inceleyip gerektiğinde eserlerin tümünü veya birkaçını görerek sergilerin açılıp açılamayacaklarını karara bağlar.
                        Seçici Kurul kararlarını çoğunlukla verir. Toplantıya katılamayan asıl üyelerin yerine yedek üyeler çağırılır. Seçici Kurul, gerektiğinde Bakanlık veya Galeri Müdürlüğünce toplantıya çağırılabilir.
                            Galeri Müdürlüğümüzün 2021-2022 Seçici Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.
 

 ASİL ÜYELER


  1-Mustafa KELLECİ                                   Galeri Müdürü                         
  2- Prof.Dr. Güler AKALAN                        Gazi Ünv. G.S.F Resim Bölümü
  3- Prof.Dr. Tuğrul  Emre FEYZOĞLU     Hacettepe Ünv. G.S.F. Seramik Bölümü
  4-Doç.Dr. Ödül IŞITMAN                          ODTÜ Müzik Güzel Sanatlar Bölümü
  5-Dr.Cengiz SAVAŞ                                    Gazi Ünv. G.S.F Resim Böl.Öğr.Üyesi
 
YEDEK ÜYELER


  1-Dr.Mustafa Salim AKTUĞ                   Hacettepe Ünv. G.S.F. Öğr.Üyesi
  2-Dr.Tanzer  ARIĞ                                    Hacettepe Ünv. G.S.F.Heykel Böl.Öğr.Üyesi
  3-Halil ÇOŞKUN                                      Ressam