GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 8 inci Maddesi Kapsamında Görev Yapmak Üzere Sözleşmeli Sanatçı Alımı Sınav Duyurusu

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, aşağıda belirtilen birimlerde çalışmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır. Bu tarihten sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir.

 

 

Birimi

Branş

Adet

Toplam

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Keman

Viyola

Kontrabas

Viyolonsel (Çello)

Klarinet

Korno

4

1

2

1

1

2

11

 

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası

Keman

Viyola

Viyolonsel (Çello)

Kontrabas

Obua

Klarinet

Fagot

Korno

Flüt

Trompet

Vurmalı Çalgılar

6

4

1

2

1

1

1

1

2

1

1

21

Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu

Tenor (Erkek)

Bas (Erkek)

4

4

8

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu

Erkek Ses

1

1

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

Keman

2

2

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu

Ritim

1

1

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu

Semazen

(Tasavvuf,İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü)

1

1

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu

Kanun

1

1

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu

Erkek Ses

1

1

 

TOPLAM

 

 

47

 

 

 

 

 

  • A-GENEL ŞARTLAR:

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 

B- ÖZEL ŞARTLAR:

1- Keman (Orkestra), viyola, viyolonsel (çello), kontrabas, obua, klarinet, fagot, korno, trompet, flüt, vurmalı çalgı branşları için; Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,

2- Keman (Klasik Koro), kanun, ritim, erkek ses, tenor, bas, semazen branşları için; en az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,

3- Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.

 

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İş talep formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir.

Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın "C" maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez) formatta hazırlayarak, gsgm.basvuru@ktb.gov.tr e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, sınav ilanının Resmi Gazete'de yayınlanmasından itibaren, son başvuru tarihi olan 15 Şubat 2021 tarihi saat 23:00'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun sorumluluğunda değildir.

Adaylar, seçmiş oldukları branşlar için ayrı ayrı iş talep formu vermek veya iş talep formunda sınava girmek istedikleri her bir branşı ayrı ayrı işaretlemek kaydıyla birden fazla branşta sınava girebileceklerdir. Ayrıca; ayrı ayrı iş talep formu vermek veya aynı iş talep formunda belirtmek kaydı ile birden fazla birim için sınava girebileceklerdir.

İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr  internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların Sınava Giriş Belgeleri, iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmadan iade edilecektir.

Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

 

D- İSTENİLEN BELGELER:

1-Keman (Orkestra), viyola, viyolonsel (çello), kontrabas, obua, klarinet, fagot, korno, trompet, flüt, vurmalı çalgı branşları için, Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği;

Keman (Klasik Koro), kanun, ritim, erkek ses, tenor (erkek), bas (erkek) ve semazen branşları için; Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösteren öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı).

4- Adli Sicil Kaydı Belgesi.

 

E- ÖZEL KOŞULLAR:

1- Adayların sınavavurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur.Piyano ile eser icra edecekadayların sınava kendi piyanistleri ile gelmeleri zorunludur.

2- Ritim, tenor ve bas sınavına girecek adayların sınava kendi eşlikçileri ile gelmeleri zorunludur.

3- Adayların sınava, sınavda çalacakları eserlerle ilgili repertuar listesini (10'ar adet) getirmeleri zorunludur.

 

F- SINAV YERİ:

Sınav, Talatpaşa Bulvarı No:38 Altındağ/ANKARA adresindeki eski CSO binasının arkasındaki Yeni CSO Konser Salonunda yapılacaktır.

 

G- SINAV TARİHLERİ:

Sınavlar, 15 Mart 2021 günü saat 10:00'da başlayacak olup, sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre; sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr  adreslerinde ilan edilecektir.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (10'ar adet) ve sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını (Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formunun ıslak imzalı aslı, adli sicil kaydı belgesi) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday numarası sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir.

 

H- SINAV ŞEKLİ:

Sınav uygulamalı şekilde yapılacaktır. Branşlara göre aşağıdaki kriterler değerlendirilecektir.

 

 

1-Yaylı çalgılar (keman, viyola, viyolonsel, kontrabas) sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak:

a) Kendi seçecekleri bir etüt,

b) Kendi seçecekleri bir sonat (Piyano ile).

c) Kendi seçecekleri bir konçerto, (Piyano ile) (Kontrabas için piyano şart değildir.)

d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.

2-Nefesli çalgılar (obua, klarinet, fagot, korno, trompet, flüt) sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak:

a) Kendi seçecekleri bir etüt,

b) Kendi seçecekleri bir sonat, veya konçerto veya parça (Piyano eşliğinde),

c) Gam,

d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.

3-Vurmalı çalgılar sınavına giren adaylar için şu eserleri başarı ile çalmak:

a) Timpani, Glockensipiel, Xiliphon bir dereceye kadar piyano ve bütün bateri grubu çalgılarına ait kendi seçecekleri eserler,

b) Sınav komisyonunun seçeceği orkestra eserlerini deşifre etmek.

4- Tenor ve bas adayları için şu eserleri başarı ile seslendirmek;

a) Kendi seçecekleri bir koro eseri icrası,

b) Kendi belirleyecekleri bir Arya, Aryantik veya bir Lied,

c) Sınav Komisyonu tarafından belirlenecek bir Tonal /Atonal deşifre etmek,

5- Keman (Klasik Koro) ve Kanun branşlarında sınava giren adaylar için;

a) Kendi seçecekleri bir eseri icra etmek,

b) Sınav komisyonunun seçeceği bir eseri deşifre etmek,

c) Form ve repertuar bilgisine

    sahip olmak.

6- Ritim sanatçısı adayları için;

a) Kendi seçecekleri eseri başka bir enstrüman eşliğinde icra etmek,

b) Sınav Komisyonunun seçeceği bir eseri deşifre etmek.

c) Form ve repertuar bilgisine

    sahip olmak,

7- Erkek ses sanatçısı sınavına giren adaylar için;

a) Kendi seçeceği bir eseri enstrüman eşliğinde icra etmek,

b) Sınav komisyonunun seçeceği bir eseri enstrüman eşliğinde deşifre etmek,

c) Form ve repertuar bilgisine

    sahip olmak.

8- Semazen adayları için;

a) Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla 31 (otuzbir) yaşından gün almamış olmak,

b) Orantılı boy ve kilo ölçülerine,

c) Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

d) Özellikle Mevlevî Âyîni repertuar bilgisine,

e) Mevlevî Âyîni formu ve usûlleri bilgisine,

f) Mevlevîlik Kültürü bilgisine

   sahip olmak.

 

 

 

I- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav komisyonu tarafından verilecek not ortalamalarının 100 üzerinden 70 tam sayıyı tutması şarttır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılır. Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak sözleşme imzalanacak olup, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday sınavı başarmış sayılır. Diğer adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak sözleşme imzalanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Kazananlar arasında eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir.

Alım yapılacak boş pozisyon sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Sınavı kazanan adaylardan sözleşme imzalanamayan veya sözleşmesi feshedilenler olduğu takdirde yedek adaylar ile başarı sırasına göre sözleşme yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı pozisyon unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

 

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınavı kazananların listesi Bakanlığımızın, www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, asil ve yedek adaylar ile sınavı kazanamayanlara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Genel Müdürlüğe yapılacaktır. İtiraz üzerine yapılan değerlendirme sonuçları, itirazda bulunan adayların iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

İlanen duyurulur.


İŞ TALEP FORMU.XLS