GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Tasavvuf, İrfan Ve Meydan Meşkleri Bölümü Stajyer Sanatçı Giriş Sınavı İlanı


Tasavvuf, İrfan Ve Meydan Meşkleri Bölümü.jpeg
DUYURU

 

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu

Tasavvuf, İrfan Ve Meydan Meşkleri Bölümü

Stajyer Sanatçı Giriş Sınavı İlanı

 

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nun Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü’ne aşağıda belirtilen branş ve sayıda Stajyer Sanatçı alınacaktır.

 

BRANŞ

SAYI

Postnişîn

1

Semâzen (Semâzenbaşı (1)- Semâzen(6))

7

Bayan Ses

1

Erkek Ses

2

Erkek Ses (Hâfız)

1

Erkek Ses (Zâkir)

2

Ritim (Bendir-Dâire- Kudûm)

1

Ritim (Bendir-Dâire- Kudûm-Halîle-Erbâne)

1

Ney

1

Klâsik Kemençe

1

Bağlama (Dîvân Sazı, Azerbaycan Âşık Sazı)

1

TOPLAM

19

 

BAŞVURU ŞARTLARI:

A- GENEL ŞARTLAR:

1- Türk vatandaşı olmak,

2- 18 yaşını doldurmuş olmak,

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6-  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

1-  En az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olmak, 

 

2- Stajyer postnişîn adayları için;

-Tarîkat zikirleri bilgisi ve bir zikir âyinini teknik ve sanatsal açıdan sevk ve idare edebilme yeteneğine,

-Kur’ân-ı Kerîm tavrıyla Kur’ân-ı Kerîm okuyabilme yeteneğine,

- Tasavvuf kültürü ile dinî literatürün gerektirdiği Arapça ve Farsça sözcük dağarcığı ile kavram bilgisine,

- Kasîde tavrı bilgisine,

- Dinî mûsikî formları, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,

- Genel tasavvuf tarihi ve kültürü bilgisine

sahip olmak.

3- Stajyer semâzen adayları için;

- Sınavın yapıldığı tarih itibarıyla stajyer semâzenbaşı adayları için 41 (kırkbir), stajyer semâzen adayları için 31 (otuzbir) yaşından gün almamış olmak,

- Orantılı boy ve kilo ölçülerine,

- Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

- Özellikle Mevlevî Âyîni repertuar bilgisine,

- Mevlevî Âyîni formu ve usûlleri bilgisine,

- Mevlevîlik Kültürü bilgisine,

- Sahne uyumuna,

sahip olmak.

4- Stajyer ses sanatçısı adayları için;

- Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

- İyi düzeyde nota ve nazariyât (makam, usûl ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,

- Dinî ve lâ-dinî mûsikî form, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,

- Klâsik üslûp ve tavırda icrâ kabiliyetine,

- Sözlü repertuarın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,

- Sahne uyumuna,

sahip olmak.

5- Stajyer erkek ses sanatçısı (Hâfız) adayları için;

- Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

- İyi düzeyde nota ve nazariyât (makam, usûl ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,

-Kur’ân-ı Kerîm sûrelerinin tümüne ilişkin hâkimiyete,

-Tecvîd ve kırâat bilgisine (Aşere, takrîb, tashîh-i hurûf),

- Kur’ân-ı Kerîm tavrıyla Kur’ân-ı Kerîm okuyabilme yeteneğine,

- Kasîde tavrı bilgisine,

- Klâsik üslûp ve tavırda icrâ yeteneğine,

- Dinî mûsikî formları, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,

- Genel tasavvuf tarihi ve kültürü bilgisine,

- Branşın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,

- Sahne uyumuna

sahip olmak.

6- Stajyer erkek ses sanatçısı (Zâkir) adayları için;

- Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

- Tasavvuf Kültürü, zikir kalıpları form bilgisi, uygulama ve hançere kullanma yeteneğine,

- Dinî mûsikî formları, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,

- Klâsik üslûp ve tavırda icrâ yeteneğine,

- Branşın gerektirdiği düzeyde telaffuz ve diksiyona,

- Sahne uyumuna

sahip olmak.

7- Stajyer saz (ritim, ney ve kemençe) sanatçısı adayları için;

- Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

- İyi düzeyde nota ve nazariyât (makam, usûl ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,

- Dinî ve lâ-dinî mûsikî form, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,

- Stajyer ritim sanatçısı adayları dışındaki adayların taksim formu bilgisi ve icrâ yeteneğine,

- Klâsik üslûp ve tavırda icrâ yeteneğine,

- Sahne uyumuna

sahip olmak.

8- Stajyer bağlama (Dîvân Sazı, Azerbaycan Âşık Sazı) sanatçısı adayları için;

- Ses duyma, ritim algılama ve entonasyon yeteneğine,

- İyi düzeyde nota ve nazariyât (makam, usûl ve ses sistemleri özellikleri) bilgisine,

- Dinî ve lâ-dinî mûsikî yanında, özellikle Tasavvufî Halk Müziği form, repertuar bilgisi ve icrâ yeteneğine,

- Açış ve/veya taksim formu bilgisi ve icrâ yeteneğine,

- Tasavvufî Halk Müziği üslûp ve tavrında icrâ yeteneğine,

- Sahne uyumuna

sahip olmak.

C- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İş talep formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr, guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve www.arastirmauygulamatoplulugu.com internet adreslerinden temin edilebilecektir.

Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın “D” maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf., jpeg., vb. (güncellenemez) dosya formatında hazırlayarak, timm@ktb.gov.tr       e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, sınav ilanının Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren, son başvuru tarihi olan 04.08.2020 Salı günü saat 23:59’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun sorumluluğunda değildir.

Adaylar, seçmiş oldukları branşlar için ayrı ayrı iş talep formu vermek veya iş talep formunda sınava girmek istedikleri her bir branşı ayrı ayrı işaretlemiş olmak kaydıyla birden fazla branşta sınava girebileceklerdir.

İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları hâiz olup sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, guzelsanatlar.ktb.gov.trvewww.arastirmauygulamatoplulugu.comInternet adreslerinde ilan edilecek, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların Sınava Giriş Belgeleri, iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.
Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmadan iade edilecektir. Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son baş­vuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

D- İSTENİLEN BELGELER:

1- En az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olduğunu gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı özgeçmiş,

3- Kurum Internet sayfasında yer alan iş talep formu. (Güncel vesikalık fotoğraflı)

E- ÖZEL KOŞULLAR:

1- Adayların kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur.

2- Adayların sınavda icrâ edecekleri eserlerin güfte ve notalarını 10 (on) nüsha olarak beraberlerinde getirmeleri zorunludur.

3-Yapılacak sınavlarda -gerektiği hallerde- repetitör Topluluk tarafından sağlanacaktır.

F- SINAV YERİ:

Sınav, Paşalimanı Cad. Eski Tekel Binası No:66 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacaktır.

G- SINAV TARİHLERİ:

Sınavlar 10 Ağustos 2020 günü saat 10:00’da başlayacak olup sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre; sınavların tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve www.arastirmauygulamatoplulugu.com adreslerinde ilan edilecektir.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda icrâ edeceği eserlerin güfte ve notaları (10’ar adet) ile sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını (En az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fa­külte ya da dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı özgeçmiş, Kurum Internet sayfasında yer alan iş talep formunun ıslak imzalı aslı) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adaylar, sınava aday numarası sırasına göre kabul edilecektir.

I- SINAV ŞEKLİ:

Sınavlar, tek aşamada sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.

İ- SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI:

Sınavlarda adayın başarılı olabilmesi için her aşamadan alınan not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 olması şarttır. Sınavlara katılanların nihaî başarı puanları, Sınav Kurulu üyelerinin sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir.  70 tam puan altındaki küsûrlu puanlar Sınav Kurulu’nca 70 tam puana tamamlanamaz. Sınav Kurulu üyelerinin vereceği puanlardan en yüksek ve en düşük puan arasında 40 puan ve daha fazla fark olduğunda, bu puanların geçersiz sayılarak geriye kalan puanların ortalaması geçerli puan olarak değerlendirilir.

Kabul Sınavı’nı kazananlar sınav ilanında belirtilen sayıdan fazla ise, diğerleri yedek olur ve yedekler aldıkları notlara göre yedek sırası belirlenir. Asil adayların herhangi bir sebeple göreve başlamamaları veya atamalarına engel bir durumun ortaya çıkması hâlinde yedek sıralamasına göre Topluluğun ihtiyacı dikkate alınarak Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile atama yapılır.

Yedek liste, sınav sonucunun ilan edildiği takvim yılı için geçerli olup bu adayların takip eden yıl içinde atamaları yapılmaz.

J- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Sınav sonuçları Genel Müdürlük tarafından sınav bitiminden itibaren                        on beş gün içinde Bakan onayından sonra Bakanlığımızın, guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve www.arastirmauygulamatoplulugu.com Internet adreslerinden ilan edilecek olup sınav sonuçları ayrıca adayların iş talep formunda belirttikleri adrese yazılı olarak bildirilecektir. Sınavı kazananlardan ataması yapılacakların en geç 15 (onbeş) gün içinde atamaya esas belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekir. Süresi içinde müracaat etmeyen ve istenen belgeleri tam olarak ibraz etmeyen adayların atamaları yapılmaz. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 10 (on) gün içinde Genel Müdürlüğe yapılır.

Bu ilanda yer almayan hususlarda 06/07/2006 tarih ve 26220 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uygulanır.

İlânen duyurulur.


İŞ TALEP FORMU.XLS